Wsplnota Mieszkaniowa
"POD KASZTANAMI"

 
 
Krtko o nas

Wsplnota Mieszkaniowa "Pod Kasztanami" istnieje od wrzenia 2007 roku.

Powstaa z wydzielenia lokali mieszkalnych z nieruchomoci PKP.

PKP to wyjtkowo kiepski zarzdca i gospodarz, zatem podczas powstania Wsplnoty postanowilimy sami zarzdza nasz kamienic.

Napisalimy statut, odpowiednie regulaminy, zakresy obowizkw i uprawnie Zarzdu, przegosowalimy i mamy.

Jestemy niebywale zadowoleni. Jako wiele rzeczy jednak si da. A przecie nie mamy wicej pienidzy. Ju w pierwszych kilku miesicach wymienilimy sobie okna na klatce schodowej i drzwi wejciowe, potem remont schodw,instalacji elektrycznej, dalej mamy kolejne plany - pot, domofon...,
a forsa cigle jest. Nie eby duo, ale jest.

Wszystko policzone, dobrze ponegocjowane, porzdnie zrobione, rozliczone. Nikt nic nie podkrad, terminy dotrzymane, apwek nie byo, nikt nikomu aski nie robil. Po prostu zaczo by normalnie. Czysto jest.

Warto! Kademu polecamy.

 

Warunek jest, eby znalazo si kilka osb - zapalecw, ktre pocign wszystko. U nas na szczcie si znalazo:

Tadeusz Felkowski - pierwszy prezes
Magda Weckert (primo voto Kruk) - asystentka prezesw
Marysia
abka
Patrycja zawsze gotowa pomc
Cyprian rzecz jasna, cho z Poznania jest chop, to jednak porzdny
Rafa spod 7
I moja skromna osoba.

Reszta te pomaga, bo jak jedni zaczn, to inni si przyczaj.


 

STATUT

Wsplnoty Mieszkaniowej "Pod Kasztanami"

UCHWALONY W dniu 27 sierpnia 2007 r.

(uchwaa nr 1/2007)

 

Na podstawie przepisw ustawy z 24 czerwca 1994 r.o wlasnoci lokali (DzU nr 85, poz. 388 z pn. zm.) postanawia si, co nastpuje:

Par. 1 

1.      Wszyscy waciciele lokali przy ul. Robotniczej 20 we Wrocawiu tworz Wsplnot Mieszkaniow.

2.      Wsplnota przyjmuje nazw: "POD KASZTANAMI".

3.      Wsplnota mieszkaniowa powstaa na podstawie przepisw ustawy z 24 czerwca 1994 r. o wasnoci lokali (DzU nr 85, poz. 388 z pn. zm.) i zarzdza nieruchomoci zgodnie z przepisami ustawy.

4.      Wsplnota mieszkaniowa moe nabywa prawa i zaciga zobowizania, pozywa i by pozwana.

Par. 2  

1.      Ilekro w niniejszym statucie jest mowa o wsplnocie, naley przez
to rozumie wsplnot mieszkaniow okrelon w par.1 statutu.

2.      Ilekro w niniejszym statucie jest mowa o nieruchomoci wsplnej, naley przez to rozumie nieruchomo pooon we Wrocawiu przy
ul. Robotniczej 20 oraz wszystkie elementy i urzdzenia techniczne wzniesione na tej dziace.

3.      W skadnie ruchomoci wsplnej wchodz: wszystkie elementy budynku z wyczeniem lokali mieszkalnych, uytkowych, piwnic oraz innych pomieszczen przynalenych,stanowicych wasno czonkw wsplnoty, urzdzenia kanalizacyjne, urzdzenia wodocigowe (do pierwszego zaworu odcinajcego przy pionie wcznie),instalacje elektryczne (do zabezpieczenia przedlicznikowego dla poszczeglnych lokali), instalacje gazowe (do pierwszego zaworu odcinajcego za licznikiem)oraz inne nie wymienione szczegowo elementy suce
do uytku wszystkich wacicieli lokali.

Par. 3

1.      Udzia wacicieli w nieruchomoci wsplnej jest prawem zwizanym
z wasnoci lokali.

2.      Nieruchomo wsplna stanowi wspwasno wszystkich wacicieli lokali w ujawnionych w ksigach wieczystych czciach uamkowych.

3.      Wykaz wacicieli, powierzchni bdcych ich wasnoci lokali oraz przypadajcych im udziaw w nieruchomoci wsplnej na dzie uchwalenia niniejszego statutu,stanowi zacznik.

Par. 4

Czonkami Wsplnoty s osoby fizyczne i prawne bdce wacicielami
lub wspwacicielami lokali w nieruchomosci wsplnej.

Par. 5

Czonek Wsplnoty, jako wspwaciciel nieruchomoci wsplnej, ma prawo korzystania z niej w takim zakresie, w jakim nie narusza to praw innych wspwacicieli.

Par. 6

Czonek Wsplnoty ma prawo wspdziaania w zarzdzaniu nieruchomoci wspln. Oznacza to w szczeglnoci:

1.      prawo zgaszania projektw uchwa i gosowania nad uchwaami wlacicieli lokali;

2.      czynne i bierne prawo wyboru do Zarzdu Wsplnoty;

3.      prawo kontroli dziaalnoci Zarzdu oraz wszelkiej dokumentacji dotyczcej Wsplnoty i nieruchomoci wsplnej.

4.      Czonek Wsplnoty ma prawo korzystania ze wszystkich wiadcze i usug wykonywanych w ramach planu gospodarczego Wsplnoty.

5.      Czonek Wsplnoty zobowizany jest przestrzega postanowie Regulaminu Porzdku domowego oraz zapewni przestrzeganie tego Regulaminu przez wszystkie osoby przebywajce na terenie posesji
za zgod lub wiedz czonka Wsplnoty.

Par. 7

1.      Waciciel lokalu ponosi wydatki zwizane z utrzymaniem lokalu.

2.      Waciciel lokalu ponosi wydatki zwizane z utrzymaniem nieruchomoci wsplnej - w czci odpowiadajcej wielkoci jego udziau.

Par. 8

1.      Waciciel ma obowizek przekazania do dokumentacji Wsplnoty dokumentu (odpisu)powiadczajcego jego prawo wasnoci lokalu.

2.      Dokument powiadczajcy prawo wasnoci lokalu musi okrela rodzaj, pooenie i powierzchni lokalu oraz pomieszcze do niego przynalenych.

Par. 9 

1.      Waciciel lokalu ma obowizek podania Zarzdowi Wsplnoty swojego adresu do korespondencji i telefonu. Waciciel zmieniajcy na stae
lub na okres duszy ni 30 dni miejsce zamieszkania (siedzib) powinien powiadomi o tym Zarzd Wsplnoty. Waciciel, ktry nie powiadomi Zarzdu o swoim adresie lub o zmianie adresu, ponosi odpowiedzialno za szkody, jakie mog wynika z braku takiej informacji.

2.      Dane osobowe podlegaj ochronie zgodnie z ustaw o ochronie danych.

Par. 10

Sposb zarzdzania nieruchomoci wspln we Wsplnocie oraz prawa i obowizki wlacicieli lokali s okrelone zgodnie z przepisami ustawy
o wasnoci lokali.

Par. 11

Organami wsplnoty s:

1.      Zebranie Wacicieli Lokali.

2.      Zarzd Wsplnoty.

 

Par. 12           

Najwysz wadz Wsplnoty jest Zebranie Wacicieli Lokali. Do jego wycznej kompetencji naley:

1.      Uchwalenie statutu wsplnoty.

2.      Wybieranie i odwoywanie czonkw Zarzdu.

3.      Uchwalanie rocznego planu gospodarczego.

4.      Ustalanie wysokoci opat na pokrycie kosztw zarzdzania nieruchomoci.

5.      Zmiana przeznaczenia czci nieruchomoci wsplnej.

6.      Udzielanie zgody na nadbudow lub przebudow nieruchomoci wsplnej oraz na zmian wysokoci udziaw w nastpstwie powstania odrbnej wasnoci lokalu nadbudowanego lub przybudowanego.

7.      Wyrazenie zgody na poczenie dwch i wicej lokali stanowicych odrbne nieruchomoci w jedn nieruchomo lub podzia lokali.

8.      Wytoczenie powdztwa, o ktrym mowa w art. 16 ustawy.

9.      Udzielenie Zarzdowi penomocnictw do zawierania umw stanowicych czynnoci przekraczajce zakres zwykego zarzdu w formie prawem przewidzianej.

10.  Ustalenie wynagrodzenia Zarzdu.

11.  Udzielenie Zarzdowi absolutorium z prowadzonej przez niego dziaalnoci.

12.  Uchwalenie Regulaminu Porzdku Domowego.

Par. 13 

1.      Zarzd Wsplnoty skada si z jednego lub wicej czonkw wybieranych przez Zebranie Wacicieli Lokali.

2.      Pracami Zarzdu kieruje Prezes Zarzdu.

3.      Kadencja Zarzdu wynosi 1 rok.

Par. 14 

1.      Zarzd zwouje Zebranie Wacicieli Lokali co najmniej raz w roku, nie pniej ni do 31 marca.

2.      Jeeli Zarzd nie zwoa zebrania w terminie wskazanym w pkt 1, moe je zwoa kady z wacicieli lokali.

3.      W razie potrzeby zebrania wacicieli mog by take zwoywane przez Zarzd lub na wniosek co najmniej 1/10 ogu wacicieli.

4.      O terminie zebrania, miejscu i proponowanym porzdku obrad Zarzd zobowizany jest wysa powiadomienia do  wszystkich wacicieli
co najmniej na 7 dni wczeniej.

5.      W zebraniu waciciele mog brac udzia osobicie lub przez penomocnikw,udzielajc im penomocnictwa w formie pisemnej.

6.      W razie, gdy lokal stanowi wasno maonkw, na zebraniu wystarczajca jest obecno jednego z nich.

7.      W zebraniu mog uczestniczy, z gosem doradczym, take inne osoby, w szczeglnoci najemcy lokali.

Par. 15 

1.      Zebranie otwiera Prezes Zarzdu.

2.      Zgromadzeni wybieraj Przewodniczcego Zebrania.

3.      Zgromadzeni uchwalaj porzdek obrad.

4.      Przewodniczcy sporzdza si protok zebrania, ktry powinien zawiera tre uchwa poddanych pod gosowanie, wyniki gosowa i wnioski.

Par. 16 

1.      Uchway wacicieli lokali zapadaj na zebraniu bd w drodze indywidualnego zbierania gosw przez Zarzd. Uchwaa moe by wynikiem gosw oddanych czciowo na zebraniu, czciowo w drodze indywidualnego ich zebrania.

2.     O treci uchway, ktra zostaa podjta z udziaem gosw zbieranych indywidualnie, kady waciciel lokalu zostanie powiadomiony przez Zarzd.

Par. 17

1.      Wszystkie czynnoci nie zastrzeone dla zebrania wacicieli lokali wykonuje w imieniu Wsplnoty Zarzd.

2.      W razie wyboru Zarzdu wieloosobowego, owiadczenia woli
za Wsplnot skadaj przynajmniej dwaj jego czonkowie.

3.      Zarzd lub poszczeglni jego czonkowie mog by w kadej chwili,
na mocy uchway wacicieli, zawieszeni w czynnociach lub odwoani.

Par. 18

1.      Do wycznych kompetencji Zarzdu naley kierowanie sprawami Wsplnoty i reprezentowanie jej w stosunkach z wacicielami lokali
lub ich uytkownikami oraz z osobami trzecimi.

2.      Waciciele udzielaj Zarzdowi penomocnictwa do wykonywania czynnoci zwykego zarzdu w rozumieniu ustawy o wasnoci lokali, podpisywania umw cywilno-prawnych z dostarczycielami mediw i usug oraz do udzielania penomocnictw dalszych w zakresie swego umocowania.

Par. 19

1.      Zarzd jest obowizany prowadzi dla nieruchomoci wsplnej odpowiedni ksigowo finansow, dokonywa rozlicze przez rachunek bankowy oraz skada ze swej dziaalnoci roczne sprawozdanie.

2.      Wsplnota prowadzi rachunkowo i sporzdza roczne sprawozdanie finansowe w sposb uproszczony.

1)     Rejestruje si wszystkie przychody, koszty i rodki pienine oraz zwizane z tym rozrachunki.

2)     Ewidencja powinna zapewnia uzyskanie danych niezbdnych
do sporzdzenia rocznego sprawozdania finansowego,
a zwaszcza ustalenie:

a.    wielkoci przychodw w postaci nalenych opat
od wacicieli lokali na pokrycie kosztw zarzdu nieruchomoci wspln oraz innych przychodw,

b.    wielkoci kosztw zarzdu nieruchomoci wspln,
a w szczeglnoci wydatkw na remonty i biec konserwacj, opat za dostaw energii elektrycznej i cieplnej oraz wody w czci dotyczcej nieruchomoci wsplnej, opat za anten zbiorcz i wind,wydatkw z tytuu ubezpieczenia, podatkw i innych opat publicznoprawnych
(z wyjtkiem pokrywanych przez wacicieli poszczeglnych lokali), wydatkw na utrzymanie porzdku i czystoci, wynagrodze czonkw zarzdu lub administratora
oraz innych opat,

c.    stanu rozrachunkw (nalenoci i zobowiza),

d.    przychodw, rozchodw oraz stanu rodkw pieninych.

3.      Czynnoci zwykego zarzdu wykonuje sam Zarzd lub administrator (zarzdca) na podstawie umowy zawartej z Zarzdem.

4.  Nadzr nad wykonaniem umowy o administrowanie naley do Zarzdu.

Par. 20

Na danie waciciela lokalu Zarzd jest obowizany udzieli mu stosownych informacji na pisemny wniosek - na pimie.     

Par. 21

1.      Opaty rozliczane wsplnie i indywidualnie waciciele lokali s zobowizani wnosi w trybie i terminach przewidzianych ustaw
o wasnoci lokali dla zaliczek na koszty zarzdzania nieruchomoci wspln.

2.      W przypadku opnienia w zapacie zobowiza na rzecz Wsplnoty bd miay zastosowanie postanowienia Uchway Zebrania Wacicieli Lokali - w sprawie obciania czonkw Wsplnoty zalegajcych
z regulowaniem zobowiza wobec Wsplnoty odsetkami za opnienie.

Par. 22 

Postanowienia niniejszego statutu obowizuj obecnych i przyszych wacicieli lokali.

Par. 23 

Postanowienia niniejszego statutu wchodz w ycie z dniem jego uchwalenia.

Par. 24 

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie maj zastosowanie przepisy ustawy z 24 czerwca 1994 r. o wasnoci lokali.
 

Regulamin porzdku domowego w budynku

Wsplnoty Mieszkaniowej "Pod Kasztanami"

 

Par. 1  

Regulamin ustala zasady porzdku domowego na posesji Wsplnoty Mieszkaniowej "Pod Kasztanami" przy ul.Robotniczej 20 we Wrocawiu oraz zwizane z tym prawa i obowizki mieszkacw.

Par. 2 

Postanowienia regulaminu obowizuj wszystkich mieszkacw, bez wzgldu
na to, czy s oni wascicielami lokali, czy najemcami.

Par. 3 

Ilekro w niniejszym regulaminie jest mowa o:

Wsplnocie - naley przez to rozumie Wsplnot Mieszkaniow "Pod Kasztanami" przy ul. Robotniczej 20 we Wrocawiu.

Zarzdzie - naley przez to rozumie Zarzd Wsplnoty Mieszkaniowej "Pod Kasztanami".

Mieszkacach - naley przez to rozumie wszystkich mieszkacw budynku Wsplnoty.

Par. 4

Osoby przebywajce na terenie nieruchomoci zobowizane s do zachowania ciszy w godzinach nocnych tj. od 22.00 do 6.00. W godzinach tych
w szczeglnoci naley ciszy odbiorniki radiowe i telewizyjne, zaprzesta gonej gry na instrumentach muzycznych, gonego piewu, gonych przyj towarzyskich itp.

Par. 5 

Nieczystoci pochodzce z gospodarstw domowych naley wrzuca do zbiornikw do tego celu przeznaczonych. W szczeglnoci naley posprzta po sobie rozsypane mieci na klatkach schodowych oraz na drogach komunikacji osiedlowej.

Par. 6

Sprztanie klatek schodowych odbywa si na zasadach ustalonych przez wsplnot (przez mieszkacw bloku wg harmonogramu lub przez osob do tego celu zatrudnion).

Par. 7

Mieszkacy s zobowizani do usuwania mieci, a w zimie niegu i lodu
z balkonw i pomieszczeniach przynalenych do lokalu.

Par. 8

Wykonywanie przez wacicieli /najemcw/ czynnoci mogcych spowodowa uszkodzenie stropw budynku jest niedopuszczalne.

Par. 9

Skrzynki na kwiaty i doniczki itp. umieszczane na parapetach okien i na balkonach powinny by naleycie zabezpieczone przed wypadniciem. Podlewanie kwiatw powinno odbywa si w taki sposb, aby woda nie zalewaa niszych okien,
jak rwnie nie zanieczyszczaa elewacji budynku.

Par. 10

Przy korzystaniu z piwnicy naley przestrzega przepisy w zakresie ochrony przeciwpoarowej, w szczeglnoci zabronione jest przechowywanie paliw
oraz innych materiaw atwopalnych i wybuchowych.

Par. 11

Mieszkacy zobowizani s do ochrony przed zniszczeniem urzdze znajdujcych si w jego piwnicy takich jak: rury, zawory wodocigowe, rury kanalizacji budynku. Waciciel /najemca/ jest zobowizany umoliwi dostp do tych urzdze w celu konserwacji lub usunicia awarii zarzdowi lub osobie wyznaczonej do wykonania w/w czynnoci.

Par. 12

Za szkody wyrzdzone przez dzieci odpowiadaj rodzice lub ich prawni opiekunowie.

Par. 13

Za szkody wyrzdzone przez zwierzta domowe odpowiadaj ich waciciele.

Par. 14

Waciciel/najemca/ jest zobowizany udostpni lokal pracownikom wyznaczonym przez zarzd w celu dokonania przegldw technicznych.

Par. 15

Koszty napraw szkd wyrzdzonych przez waciciela lub najemc urzdze przeznaczonych do wsplnego uytku ponosi waciciel lub najemca.

Par. 16

Koszty napraw i szkd wyrzdzonych w lokalu z winy innego najemcy lub wlaciciela np.zalanie, ponosi waciciel /najemca/, ktry spowodowa szkod.

Par. 17

Naley niezwocznie powiadomi Zarzd Wsplnoty o zagroeniach i uszkodzeniach, ktre powoduj zagroenie bezpieczestwa mieszkacw.

Par. 18

W lokalach mieszkalnych jest dozwolone posiadanie psw i kotw o ile ilo tych zwierzt nie wskazuje na hodowl. Posiadanie tych zwierzt nie moe spowodowa zagroenia dla zdrowia i ycia mieszkacw. Posiadacze psw i kotw zobowizani s do przestrzegania przepisw sanitarno porzdkowych.
Poza teren lokalu psy musz by wyprowadzane w kagacu i na smyczy. Zanieczyszczenia i odchody zwierzt usuwa waciciel.

Par. 19

Zalecane jest krtkie intensywne wietrzenie lokalu w celu zapobiegania wilgoci.

Par. 20

Zabrania si zatykania kratek wentylacyjnych.

Par. 21

Prowadzenie hodowli zwierzt i przetrzymywanie ich w piwnicach, garaach
lub innych pomieszczeniach oglnych jest zabronione.

Par. 22

Niedopuszczalne jest ustawianie przedmiotw i pozostawianie mieci w pomieszczeniach oglnych(klatki schodowe, piwnice, podwrko). W szczeglnoci dotyczy to pozostawiania mieci takich jak: gruz, stare meble. W przypadku odmowy usunicia mieci przez tego, kto je pozostawi Zarzd zleci ich wywz specjalistycznej firmie i obciy kosztami wywozu waciciela/najemc/,
ktry pozostawi mieci.

Par. 23

Zabrania si przechowywania w piwnicach i pomieszczeniach oglnych materiaw atwopalnych i wybuchowych oraz wchodzenia z otwartym ogniem, palenia papierosw, picia alkoholu, spoywania innych uywek. Przechowywanie paliw
w garaach umieszczonych pod budynkiem jest dozwolone tylko w metalowych szczelnych zbiornikach z zachowaniem szczeglnej ostronoci.

Par. 24

Parkowanie pojazdw motocyklowych i samochodowych na drodze przeciwpoarowej, zastawianie wjazdw na teren posesji i wjazdw do garay, trawnikach i zielecach jak rwnie na chodnikach utrudniajc dojcie do budynku jest niedopuszczalne.

Par. 25

Niedopuszczalne jest niszczenie trawnikw, zielecw.

Par. 26

Kady mieszkaniec bloku oszczdza energi elektryczn w pomieszczeniach wsplnych tj.klatki schodowe piwnice wczajc owietlenie w chwili korzystania
z nich i wyczajc w momencie opuszczania.

Par. 27

Art. 16 Ustawy o wasnoci lokali z dnia 24 czerwca 1994 r.

1.      Jeeli waciciel lokalu zalega dugotrwale z zapat nalenych od niego opat lub wykracza w sposb raĹcy lub uporczywy przeciwko obowizujcemu porzdkowi domowemu albo przez swoje zachowanie czyni korzystanie z innych lokali lub nieruchomoci wsplnej uciliwym, wsplnota mieszkaniowa moe w trybie procesu da sprzeday lokalu
w drodze licytacji na podstawie przepisw Kodeksu postpowania cywilnego o egzekucji z nieruchomoci.

2.      Wacicielowi,ktrego lokal zosta sprzedany, nie przysuguje prawo
do lokalu zamiennego.

Par. 28

Regulamin wchodzi w ycie z chwil podania go do wiadomoci mieszkacw

 Zakres obowizkw i uprawnie Zarzdu

Wsplnoty Mieszkaniowej"Pod Kasztanami"

 

Par. 1

Do obowizkw Zarzdu naley:

-         protokolarne przejcie nieruchomoci, dokumentacji technicznej, ksiki obiektu budowlanego,

-         prowadzenie ewidencji wacicieli lokali z uwzgldnieniem przypadajcych im udziaw w nieruchomoci wsplnej,

-         wykonywanie uchwa wacicieli lokali,

-         organizacja zebra wsplnoty,

-        przeprowadzanie gosowania w trybie indywidualne go zbierania gosw,

-        zawiadamianie wacicieli lokali o treci uchwa podjtych w trybie indywidualnego zbierania gosw lub uchwa bdcych wynikiem gosw oddanych czciowo na zebraniu, a czciowo w trybie indywidualnego ich zbierania,

-        zapewnienie prawidowego funkcjonowania nieruchomoci oraz dobrego stanu technicznego (wariant zachowawczy stan techniczny nieruchomoci nie moe ulec pogorszeniu),

-        prowadzenie ewidencji pozaksigowej kosztw zarzdu nieruchomoci wspln zaliczek wnoszonych na pokrycie tych kosztw oraz rozlicze
z innych tytuw na rzecz nieruchomoci wsplnej,

-        dokonywanie rozlicze przez rachunek bankowy,

-        zwoywanie rocznych zebra wacicieli lokali nie pniej ni w pierwszym kwartale kadego roku,

-        skadanie rocznego sprawozdania ze swej dziaalnoci,

-        dochodzenie w postpowaniu upominawczym zaleglych nalenoci z tytuu nie wpaconych przez wacicieli zaliczek na koszty zarzdu

-        wykonywanie innych czynnoci wynikajcych z zawartej umowy o sprawowanie zarzdu nieruchomoci wspln, z uchwa wacicieli lokali lub z uchwalonego statutu wsplnoty.

Par. 2

Uprawnienia Zarzdu Wsplnoty s nastpujce:

-        dziaa na podstawie udzielonych penomocnictw i w granicach prawa,

-        wykonuje czynnoci zwizane z zarzdzaniem i administrowaniem nieruchomoci nie przekraczajce zakresu zwykego zarzdu,

-        reprezentuje wsplnot na zewntrz,

-        zawiera w jej imieniu umowy z dostawcami mediw i usugodawcami,
ktre s niezbdne do waciwego funkcjonowania nieruchomoci,

-        prowadzi windykacjĂ�ď˝ naleznych od wacicieli lokali zaliczek na koszty zarzdu nieruchomoci wspln, a w razie ich nie wyegzekwowania,
w przypadku uporczywego zalegania z zapat przez waciciela lokalu,
ma prawo podj dziaania zmierzajce do pozbawienia tego waciciela wasnoci lokalu,

-        w przypadku braku zgody wikszoci wacicieli lokali na podjcie uchway moe da rozstrzygnicia przez sd,

-        posiada uprawnienia do indywidualnego zbierania gosw w celu podjcia uchway przez wacicieli lokali,

-        moze da od wacicieli lokali okazania dokumentw potwierdzajcych prawo wasnoci lokalu,

-        ma prawo otrzymywa wynagrodzenie, ktre stanowi cz kosztw zarzadu nieruchomoci wspln pokrywanych przez wszystkich wacicieli lokali.

Par. 3

Wybrany na zebraniu Wsplnoty Mieszkaniowej zarzd rozpoczyna swoj dziaalno od zaatwienia spraw umoliwiajcych prawidowe, zgodne z prawem funkcjonowanie Wsplnoty, poprzez:

-        wyrobienie piecztki nagwkowej Wsplnoty Mieszkaniowej,

-        uzyskanie w wojewdzkim urzdzie statystycznym zawiadczenia
o numerze statystycznym REGON,

-        zawarcie umowy rachunku bankowego,

-        zgoszenie do urzdu skarbowego rozpoczcia dziaalnoci statutowej przez wsplnot i uzyskanie decyzji w sprawie nadania numeru identyfikacji podatkowej NIP.